งานวิจัย : วิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 5 ปี
โดย : รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   ชื่อโครงการวิจัย วิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 5 ปี

ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย
รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อนำผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ถูกทิศทางและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างประชากรได้แก่ ผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 -2549 โดยใช้แบบวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปะ แบ่งตามประเภทและรูปแบบของงานศิลปะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละและนำมาเสนอในรูปตาราง

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลงานศิลปะย้อนหลัง 5 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 94 ชุด โดยแบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ดังนี้
ปีการศึกษา 2545 มี 24 ชุด ปีการศึกษา 2546 มี 20 ชุด ปีการศึกษา 2547มี 12 ชุด
ปีการศึกษา 2548 มี 14 ชุด และปีการศึกษา 2549 มี14 ชุด แยกเป็นงานประยุกต์ศิลป์ดังนี้ ปีการศึกษา 2545 ไม่มีงานประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2546 มี 1 ชุด ปีการศึกษา 2547 ไม่มี งานประยุกต์ศิลป์ ปีการศึกษา 2548 มี 1 ชุด และปีการศึกษา 2549 ไม่มีงานประยุกต์ศิลป์
2. ผลงานศิลปะย้อนหลัง 5 ปี แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ร้อยละ 97.87 เป็นงานประยุกต์ศิลป์ร้อยละ 2.12 ซึ่งในปีการศึกษา 2545, 2547 และ 2549 มีงานวิจิตรศิลป์ปีละ100 เปอร์เซ็นต์
3. ผลงานศิลปะประจำปีการศึกษา 2545 แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ได้แก่ งานจิตรกรรมร้อยละ 62.5 งานประติมากรรมร้อยละ 12.5 งานภาพพิมพ์ร้อยละ 8.3 งานสื่อผสมร้อยละ 12.5 งานบาติกร้อยละ 4.16 และไม่มีงานประยุกต์ศิลป์

4. ผลงานศิลปะประจำปีการศึกษา 2546 แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรมร้อยละ 66.66 งานประติมากรรมร้อยละ 9.52 งานสื่อผสมร้อยละ 19.04 และงานประยุกต์ศิลป์ ไดแก่ งานหัตถศิลป์ร้อยละ 4.76
5. ผลงานศิลปะประจำปีการศึกษา 2547 แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรมร้อยละ 50 งานประติมากรรมร้อยละ 8.33 งานสื่อผสมร้อยละ 33.33 งานบาติกร้อยละ 8.33 และไม่มีงานประยุกต์ศิลป์
6. ผลงานศิลปะประจำปีการศึกษา 2548 แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรมร้อยละ 39.13 งานประติมากรรมร้อยละ 17.39 งานภาพพิมพ์ร้อยละ 4.34 หนังสั้น ร้อยละ 4.34 และงานประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ งานหัตถศิลป์ร้อยละ 4.34
7. ผลงานศิลปะประจำปีการศึกษา 2549 แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ ได้แก่งานจิตรกรรมร้อยละ 57.14 งานสื่อผสมร้อยละ 21.41 งานอื่นๆ ได้แก่ หนังสั้น แอนิเมชั่น และภาพถ่ายร้อยละ 21.41 และไม่มีงานประยุกต์ศิลป์
8. ผลงานศิลปะย้อนหลัง 5 ปี (ประจำปีการศึกษา 2545-2549) โดย แบ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ร้อยละ 97.87 ได้แก่ งานจิตรกรรมร้อยละ 55.31 งานประติมากรรมร้อยละ 10.63 งานสื่อผสมร้อยละ 22.34 งานอื่นๆ ร้อยละ 6.38 และงานประยุกต์ศิลป์ ได้แก่งานหัตถศิลป์ ร้อยละ 2.12
9. ผลงานศิลปะย้อนหลัง 5 ปี (ประจำปีการศึกษา 2545-2549) จำนวน 94 ชุด มีการลอกเลียนรูปแบบทั้งสิ้นร้อยละ 8.69 ได้แก่ งานจิตรกรรมมีการลอกเลียนรูปแบบร้อยละ 7.69 งานประติมากรรมมีการลอกเลียนรูปแบบร้อยละ 10 งานสื่อผสมมีการลอกเลียนรูปแบบร้อยละ 14.28
10. สาขาวิชาศิลปศึกษาหลักสูตร 4 ปี ให้ความสำคัญกับวิชาพื้นฐานศิลปะโดยเรียงลำดับดังนี้ คือ ให้เรียนวิชาด้านกายวิภาคร้อยละ 16.66 เรียนวิชาด้านศิลปะไทยร้อยละ 11.11 เรียนวิชาด้านการวาดเส้นร้อยละ 11.11 เรียนวิชาด้านจิตรกรรมร้อยละ 11.11 นอกจากนี้ให้เรียนวิชาพื้นฐานศิลปะด้านต่างๆ อย่างละ 1 รายวิชา คิดเป็นวิชาร้อยละ 5.55