งานวิจัย : เจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา
ATTIUDES OF PUPULS TOWARD ENGLISH TEACHING BASED ON ROLE PLAYING OF PRATOM SUKSA IV STUDENTS KHON KAEN DENONSTRATION SCHOOL (MODINDAENG)
โดย : อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์ โพธิวัชระ
 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

   รอการดำเนินการ