งานวิจัย : ผลการใช้แผนการสอน Co - operative Learning Model วิชาชีววิทยา ของนักศึกษาปริญญาตรี วิชา 214 410 พ.ศ. 2548
LEARNING OUTCOME OF INSTRUCTION USING Co-operative learning Model LESSON PLAN OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE BIOLOGY FOR TEACHER
โดย : รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้แผนการสอน Co-operative learning Model ที่เขียนแผนการสอน และทดลองสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ชีววิทยาสำหรับครู (214 410) ผู้วิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย และครู ผู้ร่วมวิจัยจำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สาขาการศึกษามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 14 คน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/2 และ 4/4 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (class room action research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา จำนวน 7 แผน , แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา, แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน, แบบสอบถามนักศึกษาผู้สอน และแบบสังเกตของผู้ร่วมวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตีความหมาย รายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (%)สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้สอน นักเรียน ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาผู้สังเกตการสอน มีความคิดเห็นทางบวก คือ นักศึกษาสอนได้ตามแผน การจัดการเรียนรู้ Co-operative learning Model, มีสื่ออุปกรณ์การสอน เอกสารใบความรู้ ใบงานประกอบการสอน ทำการทดลอง ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง, มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน, นักเรียนกับครู และสภาพแวดล้อม นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และทำกิจกรรมอย่างมีความสุข การเข้ากลุ่มนักเรียนเป็นผู้เลือกสมาชิกเองและร่วมมือกันเรียนรู้ภายในกลุ่มดีมาก และนักเรียนให้ข้อมูลว่าการเรียนในชั้นเรียนมีบรรยากาศดี สอนเข้าใจง่ายและนักเรียนคิดว่านักศึกษามีความรู้ดี มีประสิทธิภาพในการสอน มาก – มากที่สุด การ Reflect ผลการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ความคิดเห็นทางลบนักศึกษามาสอนบ่อยเกินไป สอนโดยการทดลอง ใช้สื่อทำให้ใช้เวลามากและเนื้อหามากเกินไปแต่นักเรียนโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีศักยภาพเรียนรู้ได้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนนักศึกษาร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70