งานวิจัย : การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลด้วยคะแนนสอบในหมวดวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
Prediction of Bachelor of Science in Nursing orom Natural Science Test Scores
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   หัวข้อการวิจัย : การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต
พยาบาลด้วยคะแนนสอบในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวประภาพร ศรีตระกูล หัวหน้าโครงการ
นายทิพยกาย เปรุนาวิน ผู้ร่วมโครงการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช : 2525

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจากคะแนนสอบในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล ในระหว่างปีการศึกษา 2521 ถึง 2524 ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 316 คน ตัวทำนาย คือ คะแนนสอบทุกวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และตัวเกณฑ์ คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยสูตรของเพียร์สัน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ ค่าทดสอบเอฟและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้น ๆ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2521 ปรากฏว่า ตัวทำนายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ร่วมกันในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล คือ คะแนนสอบจากวิชาเคมีทั่วไป วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน1 วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานผสมผสาน วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล1 วิชาโภชนศาสตร์ และวิชาโภชนบำบัด
2. ปีการศึกษา 2522 ปรากฏว่า ตัวทำนายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ร่วมกันในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาล คือ คะแนนสอบจากวิชาเคมีทั่วไป วิชาจุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยา วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล1 วิชาสถิติชีพสำหรับพยาบาล วิชาโภชนศาสาตร์ และวิชาโภชนาบำบัด
3.ปีการศึกษา 2523 ปรากฏว่า ตัวทำนายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ร่วมกันในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล คือคะแนนสอบจากวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานผสมผสาน 1,2 วิชาจุลชีววิทยาและปาราสิตวิทยา วิชาสถิติชีพสำหรับพยาบาล และวิชาโภชนบำบัด
4.ปีการศึกษา 2524 ปรากฏว่า ตัวทำนายที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่ใช้ร่วมกันในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล คือคะแนนสอบจากวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานผสมผสาน 1 วิชาพยาธิวิทยา วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล 2 วิชาสถิติชีพสำหรับพยาบาล วิชาโภชนศาสตร์ และวิชาโภชนบำบัด
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณในการทำนายแต่ละปีการศึกษาเท่ากับ 0.8870,0.8932,และ 0.8822 ตามลำดับ