งานวิจัย : พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Student’s Learning Behavior by Using The Historical Method : A Case Study of Graduate Student in Social Studies, Faculty of Education, Khon Kaen University
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2544 จำนวน 26 คน ที่ผ่านการเรียนวิชา 214716 ครูกับรัฐศึกษา และใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ( Focus Groups Discussion) และการรายงานตนเองเพื่อให้ข้อมูลและความรู้สึกของตนเอง ( Self – report Inventory ) ประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้คือ ตัวบ่งชี้ของการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กัน
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข ผลการศึกษามีดังนี้ 1) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและปฏิสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 2) ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ ได้แก่กระบวนการทางด้านความคิดและกระบวนการกลุ่ม ในด้านกระบวนการคิด ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดตามลำดับ จนถึงขั้นสามารถใช้กระบวนการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในด้านกระบวนการกลุ่ม เนื่องจากผู้เรียนได้ทำการศึกษาประเด็นปัญหาเป็นกลุ่ม และพบว่าผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวิตศาสตร์ 3) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในหน้าที่การงาน 4) ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข พบว่าผู้สอนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจนผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะนำไปใช้และผู้สอนจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำตลอดระยะของการศึกษาค้นคว้า และผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ ในทุกขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์