งานวิจัย : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของการบริหารของคณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาของคณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 854 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ระยะ คือ 1) สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ และใช้แบบสอบถาม 2) การประชุมสัมมนาระดมสมอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้