รายละเอียด

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อ (ภาษาไทย)
    ผลของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ โดยใช้รูปแบบการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น The Outcomes Of Teaching And Learning Science Topic “The Water” Using Student Center
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
    The Outcomes of Teaching and Learning Science Topic “The Water” Using Student Center Approach for Junior High School
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print