รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนโดยเน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Reforming of Learning Processes in School Mathematics Emphasizing on Mathematical Processes
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    400, 000 บาท
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print