รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
     1. ทัศนีย์ บุญเติม, วรรณจรีย์ มังสิงห์ และคนอื่น ๆ (2546). Program Evaluation on The Khon Kaen Boys Town Project. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(4) : มีนาคม – พฤษภาคม 2546 : 7-20.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    1.Tassanee Boonterm, Wancharee Mungsing and the others (2005). Current Practice of Curriculum Development in Health Science Faculties at Khon Kaen University. A paper presented at the 25th Annual Sem
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print