รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย    บุญเติม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    กระบวนการทำงานของผู้ปฎิบัติงานพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชน : กรณีศึกษาหลวงพ่อบุญธรรม อุตตมธมโม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The developer's work procedure and changes within the community : a case study of Luang Poh Bundham Uttamadhammo
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2531
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    RDI
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print