รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การมีส่วนร่วมของกรรมการการศึกษาประจำโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทยากจน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Participation of the Citizen Advisory Committes of Schools Engaged in the Poor Village Development Education Programme in the Rural Area of Khon Kean Province
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2537
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print