รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์จุมพล    ราชวิจิตร
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2548
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ก.พ.ร.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 08 February 2023

Click Here to print this page
Print