รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study Model of The Application of Local Wisdom for Elementary Education in Khon Kaen Province
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    3/2548
งบประมาณ
    100,000
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณแผ่นดิน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print