รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Model of Parental Enhancement in Educational Participation
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    12/2551
งบประมาณ
    175000
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 101306-0-1-lesson1-5bio.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print