รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี    สระน้ำคำ
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการอบรมบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูชำนาญการพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Development a Web-Based Training model using Collaborative Learning for Development of Creative Thinking in Website Design of Academic Standing Special Expertise Teachers in the North-East of Thail
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2555
งบประมาณ
    90,000.00
แหล่งงบประมาณ
    ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ ม.ข. 2553
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102096-0-1-ICLIST2012_full_paper_tawee.p

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print