รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษารูปแบบการสอนทักษะการอ่านและการเขียนวิชาภาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)โดยใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study of Teaching Model ofreading and Writting Skill in Thai Language For Prathomsuksa 6 Students Using Cooperative Learning Demonstration School Khon Kaen University(Modindeang)
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2543
งบประมาณ
    30,000
แหล่งงบประมาณ
    อุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print