รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาโปรแกรมหาประสิทธิภาพสื่อการสอนและนวัตกรรมการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Development of Media Evaluation Program
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    35,500
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษษศาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 02 February 2023

Click Here to print this page
Print