รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์นภาพรรณ    ไพรพยอม
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการสอน BSCS 5E
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    THE OUTCOME OF USING THE BSCS 5E INSTRUCTIONAL MODEL
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    6/2551
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print