รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์สุทธิพร    ชาตาธิคุณ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต ในระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Internet Instructional Development in Secondary Education Level
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2545
งบประมาณ
    115000
แหล่งงบประมาณ
    ส.ก.ว.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print