รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ    วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The development of learning activities via the world wide web
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2544
งบประมาณ
    10000
แหล่งงบประมาณ
    ฝ่ายพัฒนาบุคคล มข.
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 108670-0-1-timetable01.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print