รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย    ยืนยง
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    A COMPARISON OF THAILAND AND NEW ZEALAND STUDENTS_ IDEAS ABOUT ENERGY RELATED TO TECHNOLOGICAL AND SOCIETAL ISSUES
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A COMPARISON OF THAILAND AND NEW ZEALAND STUDENTS_ IDEAS ABOUT ENERGY RELATED TO TECHNOLOGICAL AND SOCIETAL ISSUES
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    9/2548
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 2290-0-1-thai and NZ energy STS-on line

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print