รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผู้บริหารใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    “ Beginning Primary – School Principals in Thailand: A National Survey of Their Priorities and Concern
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2/2546
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print