รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์จิรากาญจน์    ยืนยง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมนิทาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    8/2549
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณของโรงเรียน 5000
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print