รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กออทิสติกระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effect of basic learning De
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    00
แหล่งงบประมาณ
    00
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print