รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี    ซามาตย์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการคิดของทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือของครูและนักการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2550
งบประมาณ
    750000
แหล่งงบประมาณ
    ภายนอก
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print