รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การปรับเปลี่ยนมโนมติ เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    conceptual change in topic of force and laws of motion through web-based learning developed base on constructivism theory.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2547
งบประมาณ
    25,000
แหล่งงบประมาณ
    บัณฑิตวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print