รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    นายโสภัณ    พรมโสดา
หน่วยงาน
     งานแผนและสารสนเทศ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    asdsa
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    asdasd
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2551
งบประมาณ
    324324
แหล่งงบประมาณ
    234
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : sophan-0-1-VPN_PPTP_4.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print