รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    นายลิขิต    สงค์นอก
หน่วยงาน
     งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    s
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    s
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    2/s
งบประมาณ
    s
แหล่งงบประมาณ
    s
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print