รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ    ถวิลการ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศตามรูปแบบ LERT Model ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Organizational Culture Affecting the Excellence of Roi Et Rajabhat University’s LERT Model
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    8/2556
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณแผ่นดิน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : dawruwan-0-1-Organizational Culture Affe

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print