รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร และคณะ. 2550. “การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ด้วยพระบารมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ” วารสารศึกษาศาสตร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    
เดือน
    พฤศจิกายน
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print