รายละเอียดบทความ

ชื่อ
    นายโสภัณ    พรมโสดา
หน่วยงาน
     งานแผนและสารสนเทศ
ชื่อบทความ (ภาษาไทย)
    Readings in Machine Translation
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
    http://cognet.mit.edu/library/books/view?isbn=0262140748 คำศัพท์ http://www.textnova.com
ผู้ร่วมแต่ง
    
ฉบับที่
    
เดือน
    พฤศจิกายน
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ชื่อวารสาร
    
ชนิดวารสาร
    ในประเทศ
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print