รายละเอียดตำรา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    ไชยพันธุ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อตำรา (ภาษาไทย)
     1. กาญจนา ไชยพันธ์ 2540 การทดสอบทางจิตวิทยา ขอนแก่น:คลังนานาธรรม
ชื่อตำรา (ภาษาอังกฤษ)
     3. กาญจนา ไชยพันธ์ 2539 การให้คำปรึกษาในครอบครัว ขอนแก่น:คลังนานาธรรม 4.กาญจนา ไชยพันธ์ 2541 กระบวนการกลุ่มทางการศึกษา ขอนแก่น:คลังนานาธรรม
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print