รายละเอียดสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์อรอนงค์    ฤทธิ์ฤาชัย
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทย)
    ประเภทของงานศิลปะ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาอังกฤษ)
    Type of Art
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File : 108729-0-5-type of art.ppt

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print