รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.    
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Excel และการใช้ e-office"
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on E-Office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print