รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การขับเคลื่อนการจัดองค์ความรู้ ระบบความก้าวหน้าและการลาศึกษาต่อ - ระบบความก้าวหน้าชำนาญการ/เชี่ยวชาญ - ระบบความก้าวหน้าทางวิชาการ ผศ., รศ. และ ศ. - ระบบการลาศึกษาต่อ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print