รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย    ศรีสำราญ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ e-office ปละการตัดเกดร
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    action trainning on e-office and grading by microsoft excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print