รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร    ถิ่นปัญจา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมe-office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    การอบรมe-office
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print