รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ยุพา    คำภูมี
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การดัดเกรดด้วย Excel
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action training on e-office and grading by microsoft excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print