รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์อรวรรณ    ยังพัธนา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมเชิงปฎิบัติการการตัดเกรดโดยใช้โปรแรม excel และการใช้ e- officea
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    action training on e- office and grading by Microsoft excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 13 April 2024

Click Here to print this page
Print