รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์เมตตา    ศิลาพันธุ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การตัดเกรดโดยใช้ Excel และการใช้ e-office"
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on e-office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print