รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์สุชานา    ชวนะสุพิชญ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
     Action Training on E-Office and Grading by Microsoft excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 31 January 2023

Click Here to print this page
Print