รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์    เผือกพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเกรดโดยใช้ excel และการใช้ -eoffice
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on e-office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print