รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ    กระแสโสม
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดเกรดด้วย EXCEL และการใช้ E-OFFICE
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    ACTION TRAINING E-OFFICE AND GRADE BY EXCEL
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print