รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์สำรวน    ชินจันทึก
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัตการ การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม excel และ การใช้ e-office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Trainning on e-office and Grading by microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print