รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ไพทูล    นารคร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเกรดใช้โปรแกรม excel และการใช้ e- office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Trainning E-office and Gradeing Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print