รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร    ทนันชัยบุตร
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การพัฒนาสักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสนอ ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print