รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ขนิษฐา    หาญณรงค์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฎิการ การตัดเกรดโดยใช้ Excel และการใช้ e-office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Aclion Treaining on e-office
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print