รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางสาววัชราภรณ์    เทวรักษ์พิทักษ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการใช้โปรแกรม Excel และการใช้ E-office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on E-Office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print