รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์วไลวุฒิ    กิ่งหลักเมือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเกรดโดยใช้Excel และการใช้ e - office วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ห้อง IT ชั้นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action Training on E - Office and Grading by Microsoft Excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 May 2024

Click Here to print this page
Print