รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์    หัสมินทร์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การตัดเกรดโดยใช้โปรมแกรม Excel และการใช้ E - office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    -
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print